Корисна інформація для наших клієнтів

 

 
 • Новий Регламент МКАС при ТПП України

  Новий Регламент МКАС при ТПП України

  МКАС постійно розвивається з урахуванням світових тенденцій в арбітражі, наслідком чого стало прийняття нової редакції Регламенту (набрав чинності з 1 січня 2018 року)

   

   

 • Переваги розгляду спорів у МКАС та МАК при ТПП України

  Переваги розгляду спорів у МКАС та МАК при ТПП України

  Головними перевагами розгляду спорів в МКАС є:

  • оперативність розгляду спорів (близько 80% розглянутих справ вирішуються в термін до трьох місяців, а максимальний термін відповідно до Регламенту становить не більше 6 місяців);

  • остаточність і обов'язковість для сторін Рішень МКАС;

  • визнання і можливість примусового виконання рішень МКАС в 144 країнах світу, які є учасниками Конвенції "Про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень" (Нью-Йорк, 1958 г.), Тоді як виконати за кордоном рішення державного українського суду практично неможливо;

  • висока кваліфікація арбітрів в області вирішення зовнішньоекономічних спорів, застосування міжнародного права, законодавства України та інших держав (у складі арбітрів МКАС більше 20 докторів юридичних наук, досвідчені судді з України, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Молдови, Латвії, Азербайджану, Польщі, Великобританії , Німеччини, Франції, США, Чехії, Словаччини, Сербії, Швеції, Угорщини, Фінляндії, Норвегії, Македонії, Словенії, Хорватії, Болгарії, Нідерландів, Австрії)

  • право сторін самостійно вибирати арбітрів зі списку МКАС, які будуть вирішувати їх спір;

  • процедура вирішення спору при "закритих дверях" і гарантоване нерозголошення судом будь-яких відомостей, переданих йому сторонами;

  • можливість розгляду спору будь-якому зручному для сторін мовою.

  Безсумнівною перевагою для українських суб'єктів ЗЕД є також той факт, що відповідно до положень статті 4 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", прийняття МКАС при ТПП України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла через недотримання нерезидентом термінів, передбачених експортно-імпортними контрактами, є підставою для призупинення нарахування органами Державної податкової служби пені, передбаченої цим Законом, та, в случ е задоволення МКАС такого позову, пеня за весь період розгляду справи судом в бюджет не сплачується.

  Однак прийняти будь-яку справу до свого розгляду МКАС може тільки при наявності між сторонами арбітражної угоди.

  Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж", арбітражна угода - це угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними в зв'язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того чи мають вони договірний характер чи ні. Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбітражного застереження в контракті або у вигляді окремої угоди. У будь-якому випадку воно повинно бути укладено в письмовій формі.

  У розділі «Міжнародний арбітраж» на нашому сайті ми привели рекомендовану МКАС редакцію арбітражного застереження.

 • Країни-учасники Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів

  Країни-учасники Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів

   

   

   

  Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція 1980 року, CISG) - багатостороння міжнародна угода, що має на меті уніфікацію правил міжнародної торгівлі.

  Віденська конвенція 1980 року покликана замінити дві Гаазька конвенції 1964 року про єдині Закони в міжнародній купівлі-продажу товарів.

  На 26 березня 2015 р. Конвенцію підписали (приєднались) 83 держави

 • Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Європейський Суд з прав людини

  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Європейський Суд з прав людини

   

   

  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) сьогодні на повних підставах оцінюється як одне з найбільших досягнень Ради Європи. Вона являє собою фундаментальну основу всього комплексу міжнародно–правового регулювання в галузі прав і свобод людини, її законних інтересів та потреб.

  У результаті глибинних демократичних перетворень, що відбулися на Європейському континенті на тлі Другої світової війни, у 1949 році була заснована Рада Європи - міжнародна регіональна організація європейських держав, які проголосили своєю метою розширення демократії, зближення усіх народів Європи, захист прав людини, співробітництво з основних питань права, культури, освіти, інформації, охорони навколишнього середовища.

  Від самого початку діяльності Ради Європи принцип поваги прав людини став одним з наріжних каменів цієї організації. Рада Європи забезпечує високі стандарти захисту прав людини в державах-членах насамперед завдяки дії Конвенції. Вона була підписана 4 листопада 1950 року десятьма європейськими державами в Римі. Ця Хартія прав людини стала фундаментом усього комплексу міжнародно–правового регулювання в галузі прав людини, її законних інтересів та потреб, відправною точкою на шляху цивілізованих європейських держав до втілення в життя загальнолюдських цінностей.

  Актом міжнародного визнання України як демократичної правової держави став вступ нашої країни 9 листопада 1995 року до Ради Європи та ратифікація Верховною Радою Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї.

  З часу набрання чинності Конвенцією було прийнято 11 Протоколів, які стали її невід’ємною частиною. Протоколи розширили діапазон гарантованих прав і свобод людини та вдосконалили механізм їх захисту.

  Саме завдяки ефективному забезпеченню прав особи, що зокрема передбачає право на індивідуальне звернення за захистом порушених прав, Конвенція стала першим міжнародним правовим документом, спрямованим на захист широкого спектра громадянських та політичних прав.

  Конвенція та Протоколи до неї за юридичною природою є обов’язковим міжнародним правовим договором, який запровадив систему наднаціонального контролю за дотриманням прав людини на внутрішньодержавному рівні.

  Права й свободи, передбачені Конвенцією, обіймають найважливіші сторони життя особи і мають громадянську, політичну, економічну та соціальну спрямованість. Головні з них – право на життя, свободу, особисту недоторканність особи, вільне пересування, свободу думки, совісті, релігії, виявлення поглядів, мирних зборів й асоціацій, право на створення сім’ї, повагу до особистого і сімейного життя, право на справедливий судовий розгляд, мирне володіння майном, заборона дискримінації, катувань, рабства та примусової праці, неприпустимість покарання без закону.

  Разом з тим Конвенція встановлює, що з метою захисту інтересів держави, національної безпеки, економічного добробуту, здоров’я та моралі суспільства, прав і свобод інших людей чи запобігання злочинам або заворушенням країни-учасниці можуть обмежувати права людини, проголошені Конвенцією. Однак таке право держав також не є абсолютним, і за жодних обставин не можуть бути порушені зобов’язання держави поважати право особи на життя, обов’язки щодо заборони катувань, рабства, неприпустимості зворотної дії закону.

  Ключова роль у забезпеченні чіткого і дієвого контролю за реалізацією державами - учасницями Конвенції взятих на себе зобов’язань щодо забезпечення прав та основних свобод людини належить Європейському Суду з прав людини (далі – Європейський суд). Саме ця судова інституція забезпечує гарантії прав людини, є контрольним механізмом, закладеним Конвенцією, дотримання державами-учасницями її положень, упровадження норм і принципів у рамки національних правових систем.

  Європейський суд функціонує на постійній основі з метою забезпечення виконання Високими Договірними Сторонами зобов’язань за Конвенцією. Його юрисдикція визнана обов’язковою всіма державами-учасницями й поширюється на всі спори, що пов’язані із застосуванням і тлумаченням норм Конвенції та Протоколів до неї в національних правових системах.

  Місцезнаходженням Європейського суду є м. Страсбург (Франція). Засідання Європейського суду проводяться в Палаці Прав Людини. Організація його діяльності, Правила процедури, порядок здійснення реєстрації заяв, їх розгляду, винесення рішень установлені Конвенцією та Регламентом Європейського суду.

  Європейський суд виносить свої рішення, керуючись нормами Конвенції і практикою застосування своїх попередніх рішень.

  Рішення Європейського суду є обов’язковими для держав - учасниць Конвенції. Контроль за їх виконанням паралельно із Європейським судом здійснює Комітет Міністрів Ради Європи. Крім того, на запит Комітету Міністрів Європейський суд надає консультативні висновки з питань права щодо тлумачення і застосування норм Конвенції.

  Україна зі вступом до Ради Європи 9 листопада 1995 року, ставши повноправним її членом, підписала Конвенцію. З набранням Конвенцією чинності для України, після її ратифікації Верховною Радою 17 липня 1997 року наша держава визнала для себе обов’язковою юрисдикцію Європейського суду. В Україні було запроваджено механізм гармонізації правової системи нашої держави з нормами й стандартами Ради Європи.

  Наближення національної системи захисту прав людини до загальноєвропейської практики надало всім, хто перебуває під юрисдикцією України, право на звернення до Європейського суду в разі порушення нашою державою, її органами, посадовими особами норм Конвенції, положення якої визнані обов’язковими на території України. Це право передбачено ст. 55 Конституції нашої держави, яка надає можливість звернення за захистом своїх порушених прав до судових установ міжнародних організацій після використання особою національних засобів захисту.

  Згідно зі статями 34, 35 Конвенції Європейський суд приймає заяви (скарги) від окремих заявників, груп осіб, неурядових організацій, окремих держав про порушення положень Конвенції країнами, що визнали юрисдикцію Європейського суду.

  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДО КОНВЕНЦІЇ

  1. Положення пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод людини 1950 року застосовуються в частині, що не суперечить пункту 13 Розділу XV "Перехідні положення" Конституції України та статтям 106 і 157 Кримінально-процесуального кодексу України щодо затримання особи та надання прокурором санкції на арешт.

  2. Положення пункту 3 статті 5 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року застосовуються в частині, що не суперечить пунктам 48, 49, 50 та 51 Тимчасового дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 7 жовтня 1993 року № 431 щодо накладення арешту, як дисциплінарного стягнення.

  3. Україна повністю визнає на своїй території дію підпункту "d" пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року щодо права підсудного на виклик і допит свідків (статті 263 та 303 Кримінально-процесуального кодексу України), а щодо права підозрюваного і обвинуваченого - лише в частині права заявляти клопотання про виклик і допит свідків та проведення з ними очної ставки відповідно до статей 43, 43 і 14 зазначеного Кодексу.

  4. Положення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року застосовуються в частині, що не суперечить пункту 13 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України та статтям 177 і 190 Кримінально-процесуального кодексу України щодо надання прокурором санкції на обшук, а також щодо огляду житла. Застереження під номерами 1, 3 та 4 втратили чинність з 28 червня 2001 року.

  Щодо Протоколу № 6 від 29 червня 2000 р.

  Смертну кару було замінено на довічне позбавлення волі (стаття 25 Кримінального Кодексу України 29 грудня 1999 року Конституційний Суд України визнав неконституційними положення Кримінального кодексу України, що передбачали смертну кару. Згідно з Законом України від 22 лютого 2000 року "Про внесення змін до Кримінального, Кримінально- процесуального та Виправно-трудового кодексів України", Кримінальний кодекс України було приведено у відповідність до вищезазначеного рішення Конституційного Суду України). Закон України "Про ратифікацію Протоколу № 6 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини, який стосується скасування смертної кари, 1983 року" передбачає збереження застосування смертної кари за злочини, вчинені під час війни у випадках, передбачених законом.

  Згідно зі статтею 2 Протоколу № 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Україна повідомить Генерального Секретаря Ради Європи в разі внесення відповідних змін до національного законодавства.

  Секретаріат Урядового уповноваженого у справах
  Європейського суду з прав людини
  (044) 279-54-91

 • Порядок звернення до Європейського суду з прав людини

  Порядок звернення до Європейського суду з прав людини

  ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

   

  • Загальна інформація
  • Підстави звернення до Європейського суду з прав людини
  • Як подавати заяву до Суду
  • Зміст заяви
  • Адреса суду
  • Листування з Судом
  • Конфіденційність інформації, надісланої до Суду
  • Наявність представника чи адвоката
  • Плата за звернення до Суду

  Загальна інформація

  Європейський суд з прав людини (далі – Суд) є міжнародним органом, який за умов, визначених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція), може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав. Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого більшість європейських держав зобов’язалися дотримуватися прав та основоположних свобод людини. Ці права гарантуються як самою Конвенцією, так і протоколами до неї (Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12 і 13), згода на обов’язковість яких надана державами – сторонами Конвенції.

  Підстави звернення до Європейського суду з прав людини

  1. Ви можете звернутися до Суду, якщо вважаєте, що Ви особисто є жертвою порушення однією з держав – сторін Конвенції Ваших прав чи основоположних свобод, які захищаються Конвенцією та протоколами до неї.

  2. Суд може розглядати лише ті заяви, в яких йдеться про порушення гарантованих Конвенцією та протоколами до неї прав – одного або кількох.

  Європейський суд є наднаціональною міжнародною судовою установою, яка розглядає скарги осіб щодо порушення їхніх прав державами – сторонами Конвенції.

  Відповідно до статті 19 Конвенції, Європейський суд створений для забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї. Відповідно до статті 32 Конвенції, юрисдикція Європейського суду поширюється на всі питання, які стосуються тлумачення та застосування Конвенції і протоколів до неї та які передаються на його розгляд відповідно до статей 33, 34 і 47 Конвенції. Відповідно, Суд не виконує функції національного суду та не має повноважень скасовувати або змінювати рішення національних судів. Суд також не може безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, дія або бездіяльність якого спричинила порушення.

  3. Суд може розглядати лише ті заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні протоколи, і які стосуються подій, що відбувалися після дати ратифікації (відповідна інформація щодо дат ратифікації Конвенції та протоколів до неї розміщено на офіційному сайті Європейського суду :

  http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/741F36BA-623E-4682-9884-84AA52491182/NoticeUKR.pdf ).

  4. Ви можете звернутися до Суду лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень (наприклад: парламенту, суду, прокуратури тощо) однієї з цих держав. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.

  5. Згідно з п. 1 статті 35 Конвенції, Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту, і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення. Суд не розглядає заяву, яка не відповідає цим умовам прийнятності.

  6. Надзвичайно важливо, щоб перед зверненням до Суду Ви використали усі засоби судового захисту в державі, проти якої спрямована заява, які могли б призвести до усунення порушення, що є предметом оскарження; в протилежному випадку Ви маєте довести, що такі засоби захисту є неефективними. Це означає, що Вам слід спочатку звернутися до національних судів, яким підсудна справа, включаючи відповідну вищу судову інстанцію, для захисту своїх прав, про порушення яких Ви маєте намір поскаржитись до Суду. Крім того, використовуючи належні засоби захисту, необхідно дотримуватись національних процесуальних правил, зокрема, передбачених законодавством строків.

  8. Якщо Ваша заява стосується рішення національного суду, наприклад, вироку, то після того, як Ви використали звичайну процедуру судового оскарження, немає потреби знову вдаватися до спроб перегляду цього рішення. Також не обов’язково використовувати позасудові засоби юридичного захисту або звертатися зі скаргами або заявами, наприклад, до парламенту, глави держави або уряду, міністра чи уповноваженого з прав людини, оскільки ці засоби захисту не вважаються такими, що необхідно використати перед зверненням до Суду.

  9. Ви можете подати заяву до Суду протягом шести місяців після ухвалення остаточного рішення судом або органом влади, до компетенції яких належить визначення питання, що є предметом Вашого звернення до Суду. Шестимісячний строк відраховується з моменту Вашого ознайомлення або ознайомлення Вашого адвоката з остаточним судовим рішенням, за результатами звичайної процедури оскарження на національному рівні, або ж - у разі якщо Ви вважає, що ефективний засіб юридичного захисту щодо такого порушення на національному рівні відсутній - з моменту стверджуваного порушення.

  10. Перебіг шестимісячного строку припиняється в момент отримання Судом від Вас першого листа, в якому чітко викладено – хоча б у стислій формі – предмет заяви, яку Ви маєте намір подати, або заповненого формуляру заяви. Звичайного запиту з проханням надати інформацію недостатньо, щоб зупинити перебіг шестимісячного строку.

  Як подавати заяву до Суду

  Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але за бажанням Ви можете звертатися до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію. На початковій стадії провадження Суд може також листуватися з Вами цією мовою. Проте, якщо Суд не визнає заяву неприйнятною на основі надісланих документів, а вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію щодо скарг заявника, Суд вестиме листування англійською чи французькою мовою, а Ви чи Ваш представник, за загальним правилом, повинні будете надсилати подальші зауваження англійською чи французькою мовою.

  12. Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою (а не по телефону). Якщо Ви відсилаєте свою заяву електронною поштою або факсом, Вам обов’язково потрібно продублювати її звичайною поштою. Також немає необхідності бути особисто присутнім у Суді для усного викладення обставин справи.

  Листи і документи, які надсилаються до Суду, не слід прошивати степлером, склеювати чи скріплювати іншим чином. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.

  Зміст заяви

  Згідно з положеннями правила 47 Регламенту Суду, в заяві необхідно:

  а) навести стислий виклад фактів, щодо яких Ви скаржитися, та суть Ваших скарг;

  б) зазначити права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї, які, на Вашу думку, були порушені;

  в) назвати національні засоби юридичного захисту, якими Ви скористалися;

  г) навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, із зазначенням дати кожного рішення та органу, який його виніс, а також коротку інформацію про зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії самих рішень (Суд не повертає надіслані йому документи, тому необхідно надсилати виключно копії, а не оригінали).

  Правило 45 Регламенту Суду вимагає, щоб заява була підписана Вами як заявником, або Вашим представником.

  Якщо Ви не бажаєте розкривати свою особу, Ви маєте про це зазначити в заяві до Суду та викласти причини на виправдання такого відступу від загального правила гласності провадження в Суді. У виняткових і виправданих випадках Голова Палати Суду може надати дозвіл на анонімність.

  Адреса суду

  Усю кореспонденцію стосовно скарги необхідно надсилати за адресою:

  The Registrar 
  European Court of Human Rights 
  Council of Europe 
  F–67075 STRASBOURG CEDEX 
  FRANCE – ФРАНЦІЯ.

  Листування з Судом

  1. Після отримання від Вас першого листа або формуляру заяви Секретаріат Суду надсилає відповідь з повідомленням про те, що за Вашим іменем було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних листах до Суду. Надалі до Вас можуть звернутися за додатковою інформацією, документами чи роз’ясненнями, пов’язаними із заявою.

  Секретаріат Суду не надає інформації щодо законодавства держави, проти якої спрямовано заяву, а також не надає юридичних консультацій стосовно застосування або тлумачення національного права.

  2. Ви маєте своєчасно і сумлінно відповідати на листи Секретаріату Суду. Будь-яка затримка з відповіддю може розцінюватися як те, що Ви не зацікавлені у продовженні провадження в Суді, і розгляд заяви, відповідно, припиняється.

  3. Якщо Ви вважаєте, що Ваша заява стосується одного з прав, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї, і що всі умови прийнятності, викладені вище, задоволені, Ви повинні ретельно і розбірливо заповнити формуляр заяви і повернути його до Суду в найкоротші строки та у будь-якому випадку не пізніше шести місяців з дати направлення першого листа до Секретаріату Суду. Якщо формуляр та всі необхідні документи не будуть надіслані до Секретаріату Суду до спливу вказаного строку, це буде розцінено як те, що Ви не бажаєте підтримувати заяву в Суді і, відповідно, Вашу справу буде знищено.

  Конфіденційність інформації, надісланої до Суду

  Згідно з правилом 33 Регламенту Суду, всі документи, що надійшли до Секретаріату Суду у зв’язку із заявою, за винятком поданих з приводу переговорів щодо дружнього врегулювання, як це передбачено правилом 62, мають бути доступними для громадськості, якщо з причин, викладених у пункті 2 цього правила, Голова Палати Суду не вирішить інакше - з власної ініціативи або за клопотанням сторони чи іншої заінтересованої особи.

  Таким чином, за загальним правилом, доступ до всієї інформації, яка міститься в документах, наданих заявником Секретаріату Суду, зокрема до інформації про осіб, про яких йдеться в документах, є відкритим. Крім того, у разі якщо Суд викладе таку інформацію у рішенні щодо прийнятності або щодо суті справи, або ж у рішенні про вилучення справи з реєстру справ Суду, її може бути розміщено в інформаційній базі Суду HUDOC на офіційному Інтернет-сайті Суду.

  Наявність представника чи адвоката

  На початковій стадії подання заяви Ви не зобов’язані мати представника, а якщо Ви його маєте, він не обов’язково повинен бути адвокатом. Однак, якщо Суд вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію у справі, Вам потрібно, за загальним правилом, мати представника (крім особливих випадків), який є практикуючим юристом в одній із держав, що ратифікували Конвенцію. Представник повинен володіти однією з офіційних мов Суду (англійською або французькою).

  Якщо Ви бажаєте звернутися до Суду через адвоката або іншого представника, Вам необхідно додати до формуляра заяви довіреність, яка б уповноважувала його діяти від Вашого імені. Представник юридичної особи (підприємства, об’єднання, і т.д.) або групи осіб повинен підтвердити свої юридичні повноваження представляти заявника.

  Плата за звернення до Суду

  Суд не може надати Вам допомогу з оплати послуг адвоката для підготовки заяви до Суду. В подальшому, а саме після рішення Суду про направлення заяви Урядові для надання зауважень, Ви, у разі браку коштів для оплати послуг адвоката, можете претендувати на отримання безкоштовної юридичної допомоги, якщо надання такої допомоги Суд визнає за необхідне для належного розгляду справи.

  Процедура розгляду справи безкоштовна. Процедура розгляду справ Судом є письмовою, що не потребує Вашої особистої присутності у Суді. Вас обов’язково буде поінформовано про будь-яке рішення, винесене Судом у Вашій справі.

  Цю інформацію підготовлено за матеріалами офіційного Інтернет-сайту Європейського суду:

  http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants

 • Судимся с нерезидентом

  Судимся с нерезидентом

  Любая сделка, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности, влечет за собой риски неисполнения сторонами своих обязательств. Как следствие, участники могут столкнуться с необходимостью рассмотрения спора в судебной инстанции. 

   

 • Феміда і атрибути правосуддя

  Феміда і атрибути правосуддя

   

   

  Феміда - загальновизнаний символ правосуддя; її зображають на емблемах, її статуї осіняють будівлі судових присутності. 

  Слово Феміда стало прозивним: коли, наприклад, говорять "українська Феміда", ми розуміємо, що мова йде про українські суди, правосуддя.

  Феміда - давньогрецька богиня права й законного порядку; в пантеоні божеств Феміда - титанів, дочка Урана і Геї; була першою дружиною Зевса, і від цього шлюбу народилися "гори" і "мойри". Однією з дочок Феміди була гора Дике - богиня справедливості. Зевс вершив правосуддя лише у присутність Дике і Феміди. Феміда ніколи не повстає проти Зевса, оголошує його рішення, дає добрі поради. Коштує вона завжди по праву руку олімпійського владики.

  Головними атрибутами Феміди є меч і ваги, нині повсюдно використовуються судовими та правоохоронними органами у своїй емблематиці. Тут необхідно зазначити, що вже давно відбулося змішання образів давньогрецької Феміди і римської Юстиції, і справедливіше називати зодягнені в мантію жінку з вагами, мечем і пов'язкою саме юстиції, оскільки у Феміди ще не було пов'язки і римська богиня ближче до сучасного способу. Однак з огляду на традиційність уявлень і той факт, що Юстиція - удосконалена римська копія Феміди, цими міркуваннями можна знехтувати.

  У римській міфології поняття справедливості і права не розділені так, як у давньогрецькій, де сусідять Дике і Феміда. Ці поняття тут зливаються і персоніфікуються в образі богині правосуддя і справедливості Юстиції. Римляни додали своєї "юридичної" богині пов'язку на очі - це дуже істотне доповнення.

  Феміда - ставна, гідна жінка, зодягнена в мантію. У лівій руці вона тримає терези, в правій - двосічний меч. Очі її закриті пов'язкою.

  Таким чином, атрибутами богині правосуддя Феміди є ваги, меч, мантія, пов'язка на очах, причому перші два - головні атрибути та притому настільки древні і фундаментальні, що було б невірним приписувати їх відкриття в якості символів древнім грекам.

  Розглянемо більш детально символізм атрибутів богині правосуддя Феміди.

  Ваги - стародавній символ міри та справедливості. На терезах правосуддя зважуються добро і зло, вина і невинність. Строгість і справедливість правосуддя припускають і точне зважування діянь. У стародавніх міфологіях владики загробного світу зважували добрі і злі вчинки людей, і посмертна їх доля залежала від того, яка чаша переважить. Ваги знаходяться в лівій руці богині - ліва сторона тіла вважається сприймає.

  Меч - символ духовної сили, заплати, в руках Феміди він символ відплати. Меч тримається вістрям вгору, що вказує на "волю небес", вищу справедливість, а також на постійну готовність його застосування. Меч богині - двосічний, оскільки закон не тільки карає, але й попереджає. Що тримає його рука - права: це сторона дії, символ сили, "своєї справи".

  Примітка: коли меч опущений, фігура виграє в композиційному сенсі (простіше кажучи, виглядає краще), проте символічний сенс опущеного меча - закінчена боротьба, повернення воїна до миру. Перемога одержана - зброя опущене. Такий, наприклад, пам'ятник радянському воїну-визволителю в Трептов-парку (Німеччина).

  Мантія - урочисте, ритуальне вбрання, призначене для скоєння в ньому певної церемонії, дійства, в даному випадку правосуддя. Прадавня покликане забезпечити духовний перехід у відповідне ритуалу стан. Одіяння має відповідати характеру дійства, тому так важливо судді носитиме мантію, залишаючи цивільне сукню для мирських справ.

  Пов'язка на очах богині символізує неупередженість. Суддя не бачить самих тяжущіхся, на їх майнове і соціальне розходження, а лише дослухається фактам і правді, вислушавая обидві сторони. Правосуддя не бачить відмінності між людьми, воно сліпо в тому сенсі, що віддає лише по праву.

  Архетипічний образ правосуддя у вигляді жінки з вагами і мечем входить в колоду магічних карт Таро, що містять, як прийнято вважати, символи головних діючих сил світобудови. Таким чином, символи правосуддя є дуже давніми.

  У світовій міфології, а також в сучасній емблематиці існують і інші символи правосуддя, але їх розгляд виходить за рамки цієї статті.


  © Равіль Алєєв, 2001