Представництво інтересів в МКАС при ТПП України

   Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, українські компанії іноді стикаються з несумлінними іноземними контрагентами, які не виконують своїх контрактних зобов'язань належним чином, що призводить не тільки до збитків, а й до застосування до компанії санкцій з боку державних фіскальних органів.

   Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» передбачає пеню за не повернення валютної виручки. 

     Згідно зі статтями 1 і 2 зазначеного Закону:

    - Виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

     - Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

      Національний банк України має право коригувати до шести місяців строки розрахунків, які вказані в статтях 1 і 2 вищевказаного Закону та на даний момент, відповідно до Постанови Національного банку України № 140 від 03.03.2016, розрахунки за операціями, передбаченими в статтях 1 і 2 Закону повинні здійснюватися в термін, який не перевищує 90 календарних днів.

     Відповідальність за порушення зазначених вище термінів передбачена статтею 4 Закону, згідно з якою порушення резидентами термінів, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

   Єдиний спосіб уникнути нарахування зазначеної вище пені, крім досягнення згоди з недобросовісним нерезидентом - це звернутися з позовом в Міжнародний комерційний арбітражний суд (МКАС) чи до Морської арбітражної комісії (МАК) при Торгово-промисловій палаті України.

   Статтею 4 вище зазначеного Закону прямо передбачено, що в разі прийняття до розгляду Міжнародним комерційним арбітражним судом (МКАС) чи Морською арбітражною комісією (МАК) при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла в результаті невиконання нерезидентом передбачених експортно-імпортними контрактами термінів оплати за товар, послуги або поставки продукції, терміни, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення не сплачується.

    У разі прийняття Арбітражним судом рішення про відмову в позові повністю або частково, припинення (закриття) провадження у справі, або ж якщо позов був залишений без розгляду, терміни передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожен день прострочення, включаючи період, на який ці терміни були зупинені.

     Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, тобто його правосуб'єктність, організація діяльності, компетенція, встановлений:

МКАС, згідно з Положенням, є самостійною постійно діючою арбітражною установою, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж».

Зазначений Закон виходить з визнання корисності арбітражу як методу, що широко застосовується для вирішення спорів, які виникають у сфері міжнародної торгівлі, враховує положення про такий арбітраж, які містяться в міжнародних договорах України, насамперед у Нью-Йоркській Конвенції ООН про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень (1958 р.) та Європейській Конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж (м. Женева, 1961 р.). В основу Закону покладено Типовий закон про міжнародний торговий арбітраж, прийнятий у 1985 році Комісією ООН з права міжнародної торгівлі і схвалений Генеральною Асамблеєю ООН для можливого використання державами у своєму національному законодавстві, що забезпечує однаковий підхід до правового регулювання міжнародного комерційного арбітражу в цих державах.

Функціонування арбітражу, як і інших альтернативних способів вирішення спорів в Україні, ґрунтується, насамперед, на конституційному положенні про те, що кожен має право захищати свої права свободи від порушень і протиправних посягань будь-яким не забороненим законом способом (стаття 55 Конституції України). Одним з таких загальноприйнятих способів вирішення цивільно-правових спорів є звернення до арбітражу - інституційного або утвореного сторонами для вирішення конкретного спору (ad hoc).

МКАС приймає до розгляду спори, що відносяться до його компетенції, за наявності письмової угоди між сторонами про передачу йому всіх або певних спорів, які виникають або можуть виникнути між сторонами у зв'язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер чи ні. Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбітражного застереження в договорі або у вигляді окремої угоди.

Порядок звернення до МКАС та розгляду справ визначається Регламентом Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, а розмір арбітражного збору, який справляється у прийнятій до розгляду справі - Положенням про арбітражні збори і витрати (додаток до Регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України).

Організаційно МКАС при ТПП України складається з арбітрів, Президії МКАС, Голови та його заступників, а також секретаріату. Розгляд справ здійснюється арбітрами, які обираються або призначаються із Рекомендаційного списку арбітрів, затвердженого Президією Торгово-промислової палати України.

Рішення МКАС є остаточними та обов'язковими для сторін і при відмові від їх добровільного виконання приводяться до виконання в примусовому порядку.

Функціонуючи при Торгово-промисловій палаті України, МКАС залишається незалежним і самостійним арбітражним інститутом. Палата не є вищим органом і не має адміністративних повноважень по відношенню до МКАС. Закон забороняє втручання в діяльність МКАС і зобов'язує Торгово-промислову палату України виконувати функції зі сприяння МКАС в реалізації останнім свого основного завдання - вирішення зовнішньоекономічних спорів. У п. 1 Положення про МКАС при ТПП України закріплений вичерпний перелік таких її функцій: затвердження Регламенту МКАС, порядку обчислення арбітражного збору, ставок гонорарів арбітрів та інших витрат суду, сприяння його діяльності.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про третейські суди» дія цього закону не поширюється на міжнародний комерційний арбітраж, отже, до організації та діяльності МКАС цей Закон не застосовується.

МКАС входить до числа найбільш крупних і авторитетних арбітражних центрів, який визнаний як вітчизняними, так і зарубіжними підприємцями, здійснює тісну співпрацю з багатьма постійно діючими арбітражними установами та є членом Міжнародної федерації комерційних арбітражних інститутів (МФКАІ) і Європейської арбітражної групи при Міжнародній торговій палаті в Парижі.

   Юристи нашої компанії підготують для Вас документи та допоможуть своєчасно звернутися з позовом до Міжнародного комерційного арбітражного суду (МКАС) при Торгово-промисловій палаті України, захистять Ваші права і фінансові інтереси, досягнуть винесення МКАС  рышення про стягнення  з недобросовісного контрагента - нерезидента заборгованості, чим допоможуть уникнути санкцій з боку державних органів.

     Для зв'язку з нами та отримання безкоштовного попереднього висновку по Вашій справі Ви можете  скористатись формою в разділі КОНТАКТИ.